Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version
Znajdujesz się w: Strona główna / Zdrowie / PCPR

PCPR

 

» Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Dyrektor jednostki  mgr Damian Makos
 Lokalizacja Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15
 Telefon 034 311 10 56
 Fax 034 311 10 36
 email  pcpr.paj@wp.pl
 www http://www.pajeczno.pcpr.pl

Zakres działalności
 
I - Wykonywanie zadań na rzecz wspierania osoby i rodziny: 
  
 • opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • kierowanie dzieci do rodzin zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 • pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 • udzielanie pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,
 • udzielanie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • umieszczanie osób skierowanych przez gminy w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej
II. Wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej:  
  
 • utworzenie na terenie Powiatu warsztatów terapii zajęciowej
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:

             - wydawnie i przyjmowanie wniosków
             - przygotownie decyzji rozstrzygających sprawę
             - przygotownie dyspozycji księgowych
             - opisywanie faktur i rachunków


 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:


             - wydawnie i przyjmowanie wniosków
             - przygotownie umów
             - przygotownie dyspozycji księgowych
             - opisywanie faktur i rachunków

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

             - wydawnie i przyjmowanie wniosków
             - przygotownie informacji o rozstrzygnięciu sprawy
             - przygotownie dyspozycji księgowych
             - opisywanie faktur i rachunków

 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie ( dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się):

              - wydawnie i przyjmowanie wniosków
              - sporządzanie protokołów z wizji lokalnej
              - przygotownie umów
              - odbiór prac budowlanych
              - przygotownie dyspozycji księgowych
              - opisywanie faktur i rachunków

 • opracowywanie, zgodnych ze strategią województwa, projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • opracowywanie i przedstawiania planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa:

              - podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
              - wykonywanie innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Starostę
III. Wykonywanie pozostałych zadań takich jak:
  
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 • realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach
 • udzielanie pomocy uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 • współdziałanie z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i organizacjami pozarządami i innymi w zakresie przynależnych zadań.
   
Wnioski do pobrania: http://www.pajeczno.pcpr.pl
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x