Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rozwoju

 
Naczelnik Wydziału
 p.o. Naczelnika Wydziału Justyna Bednarska
        email: zamowienia@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. Kościuszki 76, pokój nr  17, 18
  
Kontakt
 34 311 31 20 wew.  217, 246
  
Zakres działalności
1) poszukiwanie kontaktów gospodarczych i społecznych z podmiotami gospodarczymi i społecznymi w kraju i zagranicą, a także wspieranie przedsiębiorców z terenu powiatu w zakresie nawiązywania takich kontaktów, 
2) współdziałanie z przedsiębiorcami i gminami w zakresie przygotowywania ofert z terenu powiatu dla podmiotów krajowych i zagranicznych celem nawiązania  współpracy gospodarczej,
3) promocje produkcji wytworzonej przez podmioty działające na terenie powiatu, poprzez branżowe biura działające w Brukseli, na obszarze Unii Europejskiej, 
4) promocje produkcji wytworzonej przez podmioty działające na terenie powiatu na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, 
5) poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami  dofinansującymi przedsięwzięcia gospodarcze. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla Powiatu  na: 
a) komasację i scalanie gruntów, 
b) ochronę środowiska, 
c) ochronę zdrowia, 
d) edukację i kulturę, 
e) infrastrukturę. 
6) przygotowywanie projektów i wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych ze źródeł  krajowych, jak i Unii Europejskiej, 
7) koordynacje zasad współdziałania instytucji zobowiązanych do  udzielania pomocy przedsiębiorcom i rolnikom w opracowywaniu projektów wniosków o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, 
8) koordynowanie prac nad opracowaniem projektów programów rozwojowych powiatu, 
9) koordynacje prac dotyczących kolejnych aktualizacji strategii rozwoju powiatu, 
10) współpracę z gminami w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków lokalizacyjnych i ekonomicznych do pozyskania inwestorów, 
11) monitorowanie programów finansowych Unii Europejskiej wspomagających samorządy i krajowe podmioty gospodarcze i społeczne, 
12) przygotowywanie oficjalnych wizyt i wyjazdów w ramach kontaktów zagranicznych i krajowych,
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy samorządu powiatowego z partnerami z zagranicy, 
14) współorganizowanie imprez promujących działalność gospodarczą powiatu, 
15) bieżącą aktualizację ofertowej strony internetowej powiatu, 
16) wydawanie informatora gospodarczego, 
17) edukację lokalnej społeczności z zakresu zadań wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej, 
18) edukację młodzieży w zakresie funkcjonowania młodego pokolenia w ramach Wspólnoty Europejskiej – Europejski Rynek Pracy, 
19) opracowywanie rocznych programów promocyjnych, 
20) projektowanie rocznego budżetu na promocję, 
21) informowanie Zarządu o skuteczności działań promocyjnych, 
22) współpraca z mediami w zakresie tworzenia dobrego wizerunku powiatu, 
23) wykonywanie zadań z zakresu planowania, przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych wykonywanych przez powiat, z wyłączeniem inwestycji prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:
23.1. w zakresie planowania:
a) gromadzenie wniosków o realizację inwestycji i remontów.
b) przekładanie zgłoszonych propozycji Zarządowi i Komisjom Rady.
c) planowanie środków budżetowych na opracowanie wstępne.
d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu wnioskujących Radzie Powiatu umieszczenie inwestycji i zadań remontowych w budżecie.
e) przygotowywanie wstępnych wniosków o środki finansowe do banków, instytucji, funduszy i fundacji oraz ocenę realności ich otrzymania.
23.2. w zakresie przygotowania inwestycji i zadań remontowych:
a) ustalenie zakresu prac nad projektem wykonawczym.
b) organizacja pracy związanej z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych.
c) dostarczenie projektantowi niezbędnych danych i uzgodnień.
d) sporządzanie wniosków o środki finansowe i sporządzanie projektów planu finansowego inwestycji.
e) dokonywanie jakościowego odbioru projektu.
f) występowanie o wydanie pozwolenia na budowę 
g) organizacja prac związanych z wyłonieniem wykonawcy inwestycji i zadań remontowych.
h) zapewnienie bądź sprawowanie nadzoru budowlanego.
i) przygotowywanie projektów umów wraz z harmonogramem robót. 
23.3.  w zakresie realizacji inwestycji:
a) przekazanie dokumentacji, pozwolenia na budowę oraz planu budowy.
b) uczestniczenie w procesie realizacyjnym inwestycji pracach remontowych.
c) informowanie Rady i Zarządu Powiatu oraz Komisji o przebiegu i stopniu zaawansowania robót.
d) przedkładanie wniosków na Zarząd Powiatu dotyczących zmian zakresu inwestycji i remontów.
e) potwierdzenie stosownie do umowy faktur za wykonane roboty.
f) organizowanie odbioru całościowego inwestycji i zadań remontowych.
g) sporządzanie sprawozdań i informacji.
h) rozliczanie inwestycji i przekazanie do użytku.
i) rozliczanie zadań remontowych.
j) zabezpieczenie w archiwum pełnej dokumentacji związanej z zakończoną inwestycją,  
24) nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w ustawie „prawo zamówień publicznych”, przepisach  wewnętrznych Zarządu Powiatu i Starosty  przy dokonywaniu przez Powiat zamówień na:
      a) roboty budowlane
      b) dostawy 
      c)  usługi 
25) pomoc w przygotowywaniu wniosku wraz z projektem i umową w sprawie zamówienia, 
26) formalna ocena wszelkiej dokumentacji koniecznej do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
27) pomoc komisjom przetargowym oraz innym podmiotom w dokonywaniu formalnej oceny ofert oraz innych materiałów złożonych przez wykonawców, 
28) prowadzenie rejestracji i ewidencji prowadzonych postępowań, 
29) umieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w BIP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
30) przechowywanie pełnej dokumentacji przetargowej zgodnie z właściwymi przepisami,
31) opisywanie dokumentów finansowych pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych.
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x