Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich

 
Naczelnik Wydziału
Leszek Stachera
emailorganizacyjny@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
Pajęczno, ul. Kościuszki 76, II piętro, pokój nr 31,33,34,36
  
Kontakt
 34 311 31 20 wew. 211,212,213,230,232,252
  
Zakres działalności
1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
a) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji,
b) opracowywanie projektów: Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu pracy i ich zmian,
c) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty oraz pism okólnych, prowadzenie rejestrów zarządzeń  i pism okólnych oraz nadzór nad ich realizacją,
d) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
e) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw  w imieniu Starosty,
f) prowadzenie  centralnego rejestru porozumień zawartych przez Zarząd Powiatu, 
g) prowadzenie rejestru zawartych umów przez Starostę i Zarząd, 
h) prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu Pajęczańskiego do związków,
i) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
j) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, a zwłaszcza współudział w organizowaniu jego kontaktów i narad z organami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.
k) obsługa przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmowanych przez Starostę i Wicestarostę,
l) obsługa narad organizowanych przez Starostę,
m) obsługa administracyjna terytorialnej komisji wyborczej oraz wykonywanie zadań wyborczych,
2) w zakresie skarg i wniosków: 
a) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
b) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
3) w  zakresie informatyzacji Starostwa:
a) koordynowanie działań związanych z komputeryzacją w Starostwie,
b) nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,
c) proponowanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,
d) opiniowanie dotyczące zakupu oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa i udział w komisjach przetargowych na zakup sprzętu komputerowego,
e) wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,
f) wykonywanie poleceń administratora danych osobowych i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie zabezpieczenia systemów komputerowych,
g) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
h) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych                      w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
i) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
j)  zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
4) w  zakresie kontroli:
a) prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
b) udział na polecenie Starosty  w kontrolach powiatowych jednostek  organizacyjnych,
c) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w  celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa.
5) W zakresie dostępu do informacji publicznej:
a) wykonywanie nadzoru nad stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, a w przypadku odmowy wydawanie decyzji administracyjnych, 
c) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
6) w zakresie spraw obywatelskich:
a) przeprowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony (przeprowadzenie  poboru),
b) wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
c) realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
d) przygotowanie zasad udzielania pomocy na zagospodarowanie się osobom przybyłym na podstawie wizy repatriacyjnej,
7) w zakresie bieżącej działalności:
a) administrowanie budynkiem Starostwa,
b) planowanie i prowadzenie remontów oraz konserwacji budynku,
c) utrzymanie czystości i porządku w budynku Starostwa i na terenie przyległym,
d) zapewnienie ochrony budynku i mienia Starostwa,
e) zapewnienie dostaw mediów do budynku (energia elektryczna, cieplna i woda),
f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym w środki trwałe, pozostałe środki majątkowe ( wyposażenie), materiały biurowe i druki dla potrzeb Starostwa,
g) obsługa kancelarii głównej Starostwa,
h) zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej i kontrola w tym zakresie,
i) zapewnienie obsługi poligraficznej i naprawy sprzętu,
j) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych i nadzór w tym zakresie,
k) prenumerata wydawnictw i prasy,
l) zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów, oflagowania, dekoracji budynku i tablic ogłoszeń Starostwa,
m) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją środków trwałych i ruchomych Starostwa,
n) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dźwigu osobowego,
o) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa. 
8) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych:
a) organizowanie szkoleń ogólnych i stanowiskowych BHP dla pracowników,
b) opracowywanie instrukcji i projektów zarządzeń w zakresie BHP,
c) przeglądy i kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie analiz w tym zakresie,
d) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,
e) zapewnienie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz dbałość o sprzęt przeciwpożarowy.
9)wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie rzeczy znalezionych,
10)wykonywanie zadań Biura  Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 
Prowadzenie dokumentacji z tego zakresu.
11)wykonywanie zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
12)w zakresie kadr i zatrudnienia:
a) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Starostwa oraz ich zabezpieczenie przed osobami trzecimi,
b) prowadzenie spraw osobowych, akt dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zabezpieczeń przed osobami trzecimi.
c) prowadzenie spraw i akt osobowych kierowników służb policji, straży i inspekcji dla których Starosta jest zwierzchnikiem służbowym,
d) prowadzenie spraw i akt osobowych dla kierowników instytucji dla których Starosta jest organem założycielskim,
e) kompletowanie dokumentów o przyznanie świadczeń emerytalnych i rentowych,
f) przygotowywanie projektów aktów mianowania, powoływania oraz umów o pracę z pracownikami Starostwa jak również dla kierowników jednostek dla których Starosta jest organem założycielskim,
g) kontrola czasu pracy pracowników Starostwa,
h) prowadzenie spraw z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
i) prowadzenie spraw dot.  naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze jednostek organizacyjnych powiatu,
j) opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej,
k) planowanie i ewidencja urlopów pracowników Starostwa i kadry kierowniczej wymienionej w pkt. 2,3,4 oraz wydawanie kart urlopowych,
l) organizowanie na terenie Starostwa praktyk zawodowych dla uczniów i studentów zgodnie z zawartymi umowami,
m) utrzymywanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,
n) sporządzenie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego w zakresie całokształtu działalności socjalnej i przedstawienie do zatwierdzenia do końca I kw. danego roku Komisji Socjalnej i Staroście,
o) prowadzenie spraw socjalnych pracowników – nadzór nad realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
p) załatwienie wniosków dot. dofinansowania z funduszu socjalnego,
q) załatwienia wniosków dot. pożyczek mieszkaniowych,
r) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa, 
s) załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,
t) rozpatrywanie roszczeń i skarg wynikających ze stosunku pracy,
u) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
v)realizacja całości zadań związanych ze składanymi, przez osoby do tego zobowiązane, oświadczeniami majątkowymi.
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x