Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 
Naczelnik Wydziału
 Włodzimierz Korbaczyński
 e-mail: rolnictwo@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. Kościuszki 76, pokój nr 16,14
  
Kontakt
 034 311 31 20 wew. 229, 224, 248
  
Zakres działalności
1) w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:
a) wydawanie i cofanie pozwoleń wodno prawnych na szczególne korzystanie z wód,
b) przyjmowanie interwencji obywateli w sprawie zanieczyszczenia środowiska, ich rozpatrywanie, przekazywanie do rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
c) wydawanie decyzji o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne robót i urządzeń, wykonanie, których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie,
d) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, w tym wydawanie decyzji o utworzeniu i likwidacji spółki wodnej,
e) zatwierdzenie statutu spółki wodnej oraz uchwały walnego zgromadzenia
2) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
b) występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i wydawanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży,
c) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
3) w zakresie gospodarki leśnej:
a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b) wydawanie decyzji o przeznaczeniu do zalesienia gruntów rolnych.
4) w zakresie  prawa  łowieckiego:
a) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
b) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich i wykonywanie nadzoru nad przestrzeganiem przez dzierżawców warunków zawartych w umowach,
c) ustalanie rocznego czynszu dzierżawnego, pobieranie go i rozliczanie z nadleśnictwami i gminami.
5) w zakresie  postępowania z odpadami:
a) opiniowanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami, występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o zatwierdzenie powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
b) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zbieranie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 
c) wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.
6) w zakresie  wynikającym z ustawy prawo ochrony środowiska:
a) udzielenie pomocy organizacjom społecznym działającym w dziedzinie ochrony środowiska,
b) sprawowanie kontroli stosowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
c) uzgadnianie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
d) opiniowanie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
e) wydawanie decyzji zezwalających na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
f) wydawanie w stosunku do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska decyzji, zobowiązujących władającego tą inwestycją do przedstawienia przeglądu ekologicznego tych inwestycji,
g) opracowywanie projektu wydatków i dochodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i publikowanie zatwierdzonego budżetu tego Funduszu,
h) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
i) dokonywanie oceny warunków akustycznych w środowisku.
7) w zakresie  ochrony  przyrody:
a) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, 
b) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
c) nadawanie uprawnień Społecznych Opiekunów Przyrody,
d) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych,
e) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
8) w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
a) wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
b) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
c) zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych, które nie wymagają koncesji,
d) zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich, które nie wymagają koncesji,
e) ustalanie prowadzącym działalność, polegającą na wydobyciu kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków, opłaty eksploatacyjnej,
f) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.
9) w zakresie rolnictwa:
a) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.
b)   zwalczanie chorób zakaźnych, badaniem zwierząt rzeźnych i miejsc oraz współdziałanie w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii
10) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) prowadzenie postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych. 
11) w zakresie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
a) opiniowanie projektów studiów do kierunków i uwarunkowań zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x