Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 
Naczelnik Wydziału
 Adam Mucha
          email geodezja@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
Pajęczno, ul. Parkowa 8/12
  
Kontakt
34 311 38 76 
  
Zakres działalności
1) w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
a) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola operatów przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobu powiatowego,
b) wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
f) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
g) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
h) ustalanie kierunków i priorytetów w celu racjonalnego wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
i) wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie map,  materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – w zakresie zasobu państwowego,
j) pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów  z operatu ewidencyjnego.
2) w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
a) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości,
b) utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
c) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
d) udostępnianie danych ewidencyjnych,
e) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
f) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
g) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udzielanie informacji objętych tym rejestrem,
h) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
i) modernizacja ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków,
j) przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego lub wzywanie do dostarczania dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
k) zawiadamianie o dokonanych zmianach ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego oraz osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
l) uwierzytelnianie komputerowych wydruków i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków przez opatrzenie stosowną klauzulą,
m) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, ewidencji gospodarstw rolnych w dziedzinie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne,
n) przekazywanie systematycznie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku, kopii bazy danych ewidencyjnych,
o) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, współpraca przy tworzeniu systemu z jednostkami organizacyjnymi, zainteresowanymi tworzeniem tego systemu. Tworzenie kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie  i przekazywanie ich wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w celu zabezpieczenia,
p) dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do przepisów o ochronie informacji niejawnych w przypadku ustalenia terenu zamkniętego na obszarze, na którym dotychczas była prowadzona ewidencja,
q) wyłączanie z ewidencji i przekazywanie zarządzającemu terenem zamkniętym dokumentacji zawierającej informację niejawną o budynkach i lokalach znajdujących się na terenie zamkniętym,
r) przyjmowanie od zarządzających terenami zamkniętymi, którym nie została przyznana klauzula tajności danych dotyczących gruntów, budynków i lokali.
3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
a) przyjmowanie, ewidencjonowanie wniosków z dokumentacją od inwestorów lub upoważnionych ich przedstawicieli w sprawie koordynacji sieci uzbrojenia terenu oraz wstępna ocena przedłożonej dokumentacji
b) analiza złożonych wniosków w zakresie zbadania bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi sieciami oraz innymi obiektami,
c) pisemne opiniowanie złożonych wniosków,
d) naliczanie należnej opłaty za czynności techniczne związane z koordynacją,
e) nanoszenie projektowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu objętych koordynacją na mapę zasadniczą
f) udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego informacji o dokonanych uzgodnieniach ( koordynacji) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6) w zakresie scaleń i wymian gruntów:
a) współpraca  z gminami w celu określenia potrzeb w zakresie scaleń i wymian gruntów,
b) analiza napływających wniosków w sprawie dokonania scaleń i wymian gruntów pod kątem ich zasadności,
c) sporządzanie planów prac scaleniowo – wymiennych,
d) prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego,
e) wykonywanie rocznego sprawozdania z prowadzonych prac scaleniowych   i wymiennych,
7) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
a) przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 
b) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
c) sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
d) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
e) ustalanie, waloryzowanie i aktualizacja opłat i czynszów,
f) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości, 
g) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
h) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
i) prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji,
j) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
k) przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego,
8) w zakresie wywłaszczeń, zwrotów nieruchomości i odszkodowań:
a) wywłaszczanie nieruchomości,
b) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa,
c) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
d) ustalanie odszkodowań za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości,
e) ustalanie odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych,
f) ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz linie kolejowe,
9) w zakresie spraw dotyczących gruntów rolnych:
a) przeniesienie własności działki dożywotniego użytkowania, działek pod budynkami oraz zabudowanych działek,
b) składanie wniosków o wpis w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa dla nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej dla obszaru powiatu,
c) wznawianie postępowań, uchylanie, zmiana lub stwierdzanie nieważności decyzji dot. przejęcia nieruchomości rolnych na Skarb Państwa,
d) stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o użytkowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz przekazywanie mienia.
10) w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:
a) nabywanie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości,
b) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz powiatowym zasobem mieszkaniowym,
c) sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, najem, dzierżawę oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, aktualizacja opłat i czynszu, 
d) przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości,
e) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
f) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
g) opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem Powiatu,
h) przygotowywanie dokumentów dotyczących inwentaryzacji przejmowanego i zbywanego mienia,
i) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu w zakresie  nieruchomości stanowiącej załącznik do projektu rocznego budżetu Powiatu. 
j) udział w przeprowadzanych kontrolach w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz  dotyczących gospodarowania mieniem powiatu,
k) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
11) w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gminnego:
a) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gminne,
b) ustalanie wykazu osób upoważnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
12) w zakresie spraw dot. nieruchomości pozostawionych poza granicami RP:
a) zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
b) przesyłanie organowi wydającemu decyzję potwierdzającą prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości przez repatrianta.
13) w zakresie spraw dotyczących wód i gruntów pokrytych wodami:
a) stwierdzenie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub ich wykreślenie z zasobu,
b) stwierdzanie przejścia w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa,
c) wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód stojących oraz wody w rowach, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
14) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady Powiatu i posiedzenia   Zarządu Powiatu oraz Komisje w zakresie prowadzonych spraw,
15) składanie wniosków w sprawach podziałów nieruchomości, przygotowywanie opracowań geodezyjno – prawnych,
16) badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, repertoriów hipotecznych oraz  innych aktów prawnych dot. prowadzonych spraw,
17) regulacja stanu prawnego nieruchomości – urządzanie, uzgadnianie i prostowanie ksiąg wieczystych,
18) zawiadamianie Sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta,
19) powiadamianie urzędu skarbowego o zawarciu umowy o przeniesieniu prawa    własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego,
20) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  
Podstawowe druki
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x