Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Finansowo-Księgowy

 
Naczelnik Wydziału
Skarbnik Powiatu
Sylwia Perczak
          e-mail:finanse@powiatpajeczno.pl
Lokalizacja
Pajęczno, ul. Kościuszki 76, pokój nr 37,39,40,41,42
  
Kontakt
 34 311 31 20 wew. 218,219,240,241,242
  
Zakres działalności
1) w zakresie planowania i analiz budżetu Powiatu:
a) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
b) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Powiatu i przekazanie jego danych jednostkom,
c) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
d) przygotowywanie - w toku wykonywania budżetu projektów zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na posiedzenia Zarządu Powiatu i sesje Rady Powiatu,
e) opracowywanie okresowych informacji i  zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i przekazywanie ich Radzie Powiatu, Zarządowi i RIO,
f) opracowywanie informacji kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania budżetu Powiatu do sprawozdawczości budżetowej i przekazywanie ich według dyspozycji wynikających z ustawy o finansach publicznych,
g) analiza sprawozdań jednostek pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
h) innych zadań z zakresu finansów publicznych, w tym: sporządzania sprawozdań w zakresie długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych,
2) w zakresie rachunkowości dochodów i wydatków Starostwa, budżetu Powiatu i dochodów Skarbu Państwa:
a) dokonywanie wstępnej oceny kompletności, rzetelności dokumentów księgowych dotyczących operacji gospodarczych,
b) bieżąca realizacja i analiza ponoszonych wydatków z budżetu Starostwa,
c) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu,
d) ewidencja dochodów własnych Starostwa, prowadzenie ewidencji majątku Starostwa i mienia Powiatu,
e) sporządzanie bilansu jednostkowego na podstawie ksiąg rachunkowych i zbiorczego na podstawie bilansów z jednostek,
f) prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu,
g) rozliczanie inwentaryzacji majątku Starostwa i nadzór nad rozliczeniem,
h) przekazywanie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży oraz bieżąca analiza otrzymywanych dotacji, subwencji oraz dochodów własnych Starostwa,
i) sporządzanie rozliczeń zakupu walut, rozliczeń delegacji zagranicznych,
j) przygotowywanie przetargów w zakresie wyboru banku do obsługi rachunków i zaciągania kredytów bankowych,
k) prowadzenie rachunkowości dochodów Skarbu Państwa oraz egzekwowanie zaległych zobowiązań,
l) rozliczanie dochodów Skarbu Państwa, terminowe egzekwowanie należności,
3) w zakresie wypłacanych wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz współpracy z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami:
a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników Starostwa, innej dokumentacji płacowej oraz potrąceń od płac wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i innych wierzycieli,
b) sporządzanie rocznych deklaracji wypłat dla pracowników i Urzędu Skarbowego,
c) prowadzenie dokumentacji dotyczącej: wypłaty diet dla Radnych, wypłat dla członków komisji poborowej i komisji wyborczej, wypłat z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz rozliczanie ich z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
d) wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników i dla ZUS- dotyczących przeliczeń rent i emerytur,
e) rozliczanie refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i współpraca z instytucjami,
f) prowadzenie dokumentacji płacowej, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań w tym zakresie,
4) w zakresie rachunkowości funduszy celowych i funduszy pomocowych:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych Powiatowego Funduszu Gospodarki  Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej,
b) prowadzenie rachunkowości budżetu funduszy pomocowych, dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w uchwałach Zarządu i Rady Powiatu, rozliczanie środków funduszy pomocowych i sporządzanie sprawozdań., 
5) wykonywanie obsługi finansowo – księgowej: 
 5.1  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie 
 5.2  Rodzinnego Domu Dziecka w Kiedosach 
 5.3  Powiatowej Pływalni w Pajęcznie, a zwłaszcza: 
a) prowadzenie rachunkowości jednostek,
b) dokonywanie wstępnej oceny kompletności, rzetelności dokumentów księgowych, 
c) dotyczących operacji gospodarczych, 
d) bieżąca realizacja i analiza ponoszonych wydatków i realizowanych dochodów,
e) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań,  
f) z wykonania planu finansowego, 
g) prowadzenie ewidencji majątku, 
h) sporządzanie rozliczeń zakupu, rozliczeń delegacji.
Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x