Zamknij
1_kosciuszki 2_parkowa animacja_10 animacja_11 animacja_12 animacja_13 animacja_14 animacja_2 animacja_3 animacja_4 animacja_5 animacja_6 animacja_7 animacja_8 animacja_9
Zmień kontrast
Wersja polska English version

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 
Naczelnik Wydziału
 Maria Straus
  
Lokalizacja
 Pajęczno, ul. Kościuszki 76, parter pokój nr 11,12,15
email edukacja@powiatpajeczno.pl
Kontakt
 34 311 31 20 wew. 226,228,227
  
WnioskiDo pobrania
Zakres działalności
1) realizowanie  zadań dotyczących  ochrony i promocji zdrowia poprzez;  
a) współdziałanie z placówkami ochrony zdrowia w zakresie organizacji i zapewnienia dostępności do świadczeń  leczniczych  mieszkańcom powiatu;
b) opracowywanie projektów programów poprawy dostępności do świadczeń leczniczych, oraz promocji działań służących ochronie zdrowia;
c) prowadzenie spraw związanych w tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 
d) wykonywanie zadań dotyczących zwalczania epidemii oraz  leczenia chorych na choroby zakaźne; 
e) koordynowanie realizacji zadań powiatu w zakresie zwalczania patologii społecznej; 
f) powoływanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza;
g) przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich  z obcego państwa; 
h) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
i) wykonywanie zadań związanych z powoływaniem Rady Społecznej SP ZOZ w Pajęcznie 
j) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Prawa Farmaceutycznego. 
2)  realizowanie i koordynowanie  zadań  wynikających z ustaw o: 
a) pomocy społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
c) postępowaniu w sprawach nieletnich,
d) powszechnym obowiązku obrony RP, 
e) zakładach opieki zdrowotnej, 
3) wypełnianie w imieniu Zarządu obowiązków nadzorczych, w stosunku do powiatowych jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej z wyjątkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
4) współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego na terenie Powiatu,
5) sprawowanie  w  imieniu  starosty  nadzoru  oraz  wykonywanie  obsługi  technicznej Powiatowego Zespołu do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności,
6) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i resocjalizacyjnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych,
7) wypełnianie zadań koordynacyjnych i organizatorskich w stosunku do wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych w dziedzinie oświaty,
8) udzielanie pomocy kierownikom jednostek oświatowych w celu optymalizacji organizacji pracy i racjonalizacji  wydatków budżetowych Współdziałanie z Kuratorium i radami pedagogicznymi w zakresie podnoszenia poziomu dydaktycznego szkół, 
9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
10) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
11) opracowywanie projektów programów stymulujących rozwój oświaty, 
12) realizacja zadań Powiatu  wynikających z prawa oświatowego,
13) przygotowywanie konkursów, projektów zasad naboru nauczycieli do pracy w szkołach oraz projektów zasad nagradzania i premiowania nauczycieli, 
14) opracowywanie projektów kalendarzy imprez oświatowych, które współorganizuje i wspiera finansowo Powiat,  
15) w zakresie polityki społecznej:
a) nadzorowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
b) współpraca w zakresie wdrażania i promowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej dostosowanych do możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu,
c) współdziałanie w opracowywaniu i wdrażaniu programów celowych służących realizacji obszaru pomocy społecznej na terenie Powiatu,
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań wynikających  z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
e) przygotowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
16)w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami:
a) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
b) sporządzanie opinii do sądu w sprawie wniosków o rejestracje stowarzyszeń,
c) realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach. 
17)w zakresie nadzoru nad fundacjami:
a) składanie do sądu wniosku dotyczącego zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem, 
b) występowanie do sądu o uchylenie uchwał zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem,  postanowieniami statutu fundacji i przepisami prawa,
c) występowanie do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego,
d) występowanie do sądu o likwidację fundacji.
 

Do pobrania:

Wniosek o sprowadzenie zwłok

Działoszyn Kiełczygłów Nowa Brzeźnica Pajęczno Rząśnia Siemkowice Strzelce Wielkie Sulmierzyce
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, pow. Pajęczański, woj. łódzkie
tel.: 34 311 31 20, fax: 34 311 31 21, email: starostwo.pj@post.pl, http://www.powiatpajeczno.pl
NIP: 772-18-89-349, Regon: 151399172
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x